Digitale check

Subsidies & Financiering

HomeDigitale Checks • Subsidies

Vragen of hulp nodig?
Er zijn diverse subsidies & fiscale regelingen beschikbaar, afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u helpen bij het verzorgen van de aanvraag. Vul hiertoe uw gegevens in via de contactpagina en wij nemen contact met u op.

Ga direct naar de betreffende subsidie:

 • EIA – Energie-investeringsaftrek
 • KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • ISDE – Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
 • SDE++ – Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
 • SCE – Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
 • Brabant geeft energie
 • SEBA – Subsidieregeling Emissieloze BedrijfsAuto’s
 • SVM – Subsidieregeling Verduurzaming MKB

EIA

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2021 is de aftrek 45,5%.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA- bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.
Hiervoor moet u contact opnemen met  de RVO.

Gebruik maken van de regeling?

 • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding
 • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.

Vragen of hulp nodig?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we helpen bij het verzorgen van de melding. Vul dan uw gegevens in op de contactpagina en wij nemen contact met u op.

KIA

Wat is de KIA?

KIA staat voor Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit is een algemene belastingaftrek die door alle zakelijke belastingplichtigen kan worden toegepast. Dus zowel van toepassing voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen als voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen. Het is geen regeling die specifiek voor duurzame investeringen kan worden gebruikt.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat het investeringsbedrag binnen de grenzen van de regeling valt. De aftrek binnen deze grenzen is afhankelijk van de omvang van de totale investering in een jaar. Hieronder vindt u de tabel voor 2021.

Gebruik maken van de regeling

U verwerkt de KIA bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2021.

Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Vragen of hulp nodig?

Omdat het een fiscale regeling is verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met uw financieel adviseur.

ISDE

Wat is de ISDE?

ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing en is bestemd om uw bedrijf te verduurzamen. Het gaat om investeringen in een warmtepomp, een zonneboiler of  voor een aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet ondernemer zijn en het is noodzakelijk dat u een geldig KVK-nummer heeft.
 • Om de aanvraag in te dienen heeft u e-Herkenning nodig. Als u een particuliere commerciële verhuurder bent, kunt u de aanvraag indienen met uw DigiD.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Vragen of hulp nodig?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we helpen bij het verzorgen van de melding. Vul dan uw gegevens in op de contactpagina en wij nemen contact met u op.

Daarnaast zijn twee subsidieregelingen beschikbaar voor grootschalige duurzame energie projecten: de SDE++ en de SCE regelingen.

SDE++

Wat is de SDE++?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-) profit-instellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Gebruikmaken van de regeling

De SDE++ 2021 is open van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Het is nog niet zeker welke technieken van duurzame energie productie in aanmerking komen voor subsidie.  De categorieën maatregelen waar subsidie voor wordt verleend zijn hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte (WKK), hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie

Voorwaarden

De voorwaarden van de regeling die in het najaar open gaat zijn nog niet bekend. De voorwaarden voor de voorjaarsregeling geven een goede indicatie, met uitzondering van de subsidiebedragen en andere kwantitatieve gegevens. Kijk hiervoor op de website van de RVO.

Gebruikmaken van de regeling ? In dit filmpje wordt uitgelegd hoe u gebruik kunt maken van deze regeling.

Vragen of hulp nodig ?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we helpen bij het verzorgen van de aanvraag. Vul dan uw gegevens in op de contactpagina en wij nemen contact met u op. Zorg er voor dat u zich tijdig meldt. Er moeten veel zaken voorafgaand aan de aanvraag zijn geregeld.

SCE

SCE is de afkorting van Stimuleringsregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze regeling is bedoeld voor VvE’s en Coöperaties om gezamenlijk energie op te wekken.  Het betreft de opvolger van de z.g. ‘Postcoderoos’ of Regeling Verlaagd Tarief, vastgesteld door de RVO.

Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE’s gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Gebruikmaken van de regeling

VvE’s en coöperaties kunnen gebruik maken van deze regeling.

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de RVO de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen zij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Voorwaarden

Op de website van de RVO staan de uitgebreide voorwaarden beschreven en vindt u nog meer informatie, o.a. rekenvoorbeelden. De regeling geldt voor drie categorieën duurzame opwek: zon PV, wind en waterkracht.

Gebruikmaken van de regeling

De regeling wordt één keer per jaar opengesteld met daarbij een maximum bedrag aan subsidie dat beschikbaar is.  Voor 2021 is de budgetgrens al bereikt. Omdat nog niet alle aanvragen zijn goedgekeurd is het nog steeds mogelijk (augustus 2021) om aanvragen in te dienen. De inschrijving staat open tot 10 december 2021.

Brabant geeft energie

Wat is de subsidie Brabant geeft energie?

Projecten die de energietransitie versnellen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Bijvoorbeeld innovatieve projecten die bijdragen aan vernieuwing dan wel verbetering van het proces, product of dienst. Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

Gebruikmaken van de regeling

Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals overheden kunnen voor projecten die zorgen voor het versnellen van de energietransitie, een subsidie ontvangen.

Aanvragen van de subsidie

Hieronder vindt u links naar de formulieren die u nodig heeft voor het aanvragen van deze subsidie en een link naar de toelichting op de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december 2021.

 Uitgebreide informatie over het aanvragen van een subsidie van Brabant geeft Energie vindt u hier.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Of neem contact op met Altena Onderneemt Slim. Wij kunnen  helpen bij het verzorgen van de aanvraag. Vul dan uw gegevens in via de contactpagina en wij nemen contact met u op. Zorg er voor dat u zich tijdig meldt. Er moeten veel zaken voorafgaand aan de aanvraag zijn geregeld.

SEBA

Wat is SEBA?

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs Auto’s (SEBA) is bedoeld voor ondernemers die een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of hier een financial of operationeel lease contract voor afsluiten. Bij een operationeel leasecontract moet de subsidie worden verwerkt in het leasecontract. Als de auto wordt gekocht dan wordt de subsidie gegeven bij de aanschaf van de auto. Bij een leasecontract wordt de subsidie gedurende 60 maanden verrekend in het leasetarief.

Gebruikmaken van de regeling

SEBA Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto's afbeelding RvO
Bron: RvO

De regeling is bedoeld voor ondernemers. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor volledig emissieloze bedrijfsauto’s. De regeling is van toepassing op zowel elektrische auto’s en auto’s op waterstof. De regeling kent twee subsidietarieven: Het gaat uitsluitend om investeringen in nieuwe auto’s. Zowel private (bedrijven, verenigingen) als publieke (gemeenten, waterschappen) partijen kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Voorwaarden

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt.
 • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max. tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst.
 • De bedrijfsauto heeft bij een voertuigcategorie N1 een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) of verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.
 • Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder.

Tenslotte moet u de auto minimaal 3 jaar in uw bezit houden

Aanvragen van de subsidie

Uitgebreide informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op de website van het RvO. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december 2021. Voor 2021 is € 23 miljoen subsidie beschikbaar. Op 10 augustus 2021 was hiervan nog € 8,8 miljoen beschikbaar.

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens in via de contactpagina en wij nemen contact met u op. Zorg er voor dat u zich tijdig aanmeldt. Voor de subsidie geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. En op-is-op!

SVM

Wat is de SVM?

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is bedoeld voor MKB-ondernemers die willen verduurzamen. Deze regeling is specifiek voor kleine ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben dat kleiner is dan 25.000 m3 gas en minder dan 50.000 kWh elektriciteit. De subsidie kan worden gebruikt voor het aanvragen van advies en voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen.

Gebruikmaken van de regeling

De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen met minder dan 250 fte werknemers, een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen én die één of meer bedrijfspanden hebben of die huren. De subsidie is bestemd voor zowel advies door een gespecialiseerde adviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van het advies. U vraagt de subsidie voor beide onderdelen aan in één aanvraag. Per bedrijfspand kunt u een aanvraag indienen. De mogelijke subsidies bij het uitvoeren van de maatregelen vindt u elders op deze pagina.

De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022

Voorwaarden

 • U heeft het bedrijfsgebouw in eigendom of u huurt een bedrijfsgebouw of een gedeelte van een bedrijfsgebouw
 • Het jaarlijks energieverbruik per bedrijfspand is minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en minder dan 50.000 kWh elektriciteit;
 • Het bedrijfspand staat in Nederland
 • Het bedrijfspand is niet op een adres met alleen een woonbestemming
 • U vraagt per bedrijfspand maximaal 1 keer subsidie aan
 • Het gaat niet om kosten van advies op andere zaken
 • De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij uw bedrijf en zijn bedrijf moet zich bezig houden met energieadvies

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én de ondersteuning gezamenlijk bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Aanvragen van de subsidie

Uitgebreide informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op de website van het RvO. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2021 09.00 uur tot en met 30 september 2022 17.00 uur. Voor het indienen van een aanvraag heeft u een e-Herkenning niveau 3 nodig.

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens in via het formulier op de contactpagina waarna wij contact met u opnemen. Zorg er voor dat u zich tijdig aanmeldt. Voor de subsidie geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. En op-is-op!