Privacy Policy

Altena Slim Duurzaam privacy policy

Wie zijn we?

Altena Slim Duurzaam, Altena Woont Slim en Altena Onderneemt Slim zijn handelsnamen van stichting Duurzaam Stoer, gevestigd aan de Stoofstraat 35, 4731 HW Oudenbosch. Stichting Duurzaam Stoer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.duurzaamstoer.nl

Stoofstraat 35, 4731 HW Oudenbosch

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 • bezoekers en gebruikers van de website

  Als u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • zakelijke relaties

  We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • op grond van uw toestemming

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de app gebruikt worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en de app zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website of app die u bezoekt, de pagina’s van de website of app die u hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat u gebruikt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Voor zakelijke relatie verzamelen we alleen de informatie die nodig is, zoals:

 1. naam en contactgegevens
 2. functie
 3. gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt
 4. gegevens om een goede zakelijke relatie met u te onderhouden
 5. gegevens ten behoeve van evenementen en bijenkomsten

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten
 • u te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor u interessant kan zijn
 • uw e-mails te kunnen sturen zoals onze nieuwsbrief, indien u u daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn

Voor zakelijke relaties, om;

 • de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
 • met u te kunnen communiceren
 • een goede zakelijke relatie met u te onderhouden,
 • om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en events die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich hiervoor hebt aangemeld (opt-in)
 • om te kunnen factureren
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
 • om u en/of uw collega’s toegang te verstrekken tot een portal en het accountbeheer in te regelen (indien van toepassing)
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
 • onze dienstverlening te verbeteren

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; b) om onze voorwaarden op te leggen, en c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen. Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaren of overdragen aan een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan of onze bezittingen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heb u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving. Wij proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.

Wij willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg. Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien u inschrijft voor onze nieuwsbrief, gaat u tevens akkoord met het delen van uw persoonsgegevens voor dit doel met de eigenaar van het platform die onze nieuwsbrief beheert. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaren aan onze aandeelhouders of gelieerde vennootschappen, participanten in producten, financiële adviseurs, beheerders van participaties en overige adviseurs. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens openbaren aan andere externe dienstverleners, zoals de hostingpartij van de website, verwerker van betalingen / facturen, en andere leveranciers.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of –opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Stichting Duurzaam Stoer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Check daarom regelmatig deze privacy policy van stichting Duurzaam Stoer.

Versie juli 2021