Digitale check

Subsidies & Financiering

HomeDigitale Checks • Subsidies

Vragen of hulp nodig?
Er zijn diverse subsidies & fiscale regelingen beschikbaar, afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u helpen bij het verzorgen van de aanvraag. Vul hiertoe uw gegevens in via de contactpagina en wij nemen contact met u op.

Ga direct naar de betreffende subsidie:

 • EIA – Energie-investeringsaftrek
 • KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • ISDE – Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
 • SDE++ – Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
 • SCE – Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
 • Brabant geeft energie
 • SEBA – Subsidieregeling Emissieloze BedrijfsAuto’s
 • SVM – Subsidieregeling Verduurzaming MKB (per 14 juli 2022 tijdelijk stopgezet)
 • SLIM – Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen
 • Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage – subsidie voor zakelijke ondernemers bij Rabobank
 • DUMAVA – Subsidie voor maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid.

EIA

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Door gebruik te maken van de EIA kun je 40% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Gemiddeld levert de EIA 10% netto voordeel op.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA- bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.
Hiervoor moet u contact opnemen met  de RVO.

Gebruik maken van de regeling?

 • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij RVO.nl
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding
 • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.

Vragen of hulp nodig?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we helpen bij het verzorgen van de melding. Vul dan uw gegevens in op de contactpagina en wij nemen contact met u op.

KIA

Wat is de KIA?

KIA staat voor Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit is een algemene belastingaftrek die door alle zakelijke belastingplichtigen kan worden toegepast. Dus zowel van toepassing voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen als voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen. Het is geen regeling die specifiek voor duurzame investeringen kan worden gebruikt.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat het investeringsbedrag binnen de grenzen van de regeling valt. De aftrek binnen deze grenzen is afhankelijk van de omvang van de totale investering in een jaar. Hieronder vindt u de tabel voor 2023.

Gebruik maken van de regeling

U verwerkt de KIA bij uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2023.

Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Vragen of hulp nodig?

Omdat het een fiscale regeling is verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met uw financieel adviseur.

ISDE

Wat is de ISDE?

ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing en is bestemd om uw bedrijf te verduurzamen. Het gaat om investeringen in een warmtepomp, een zonneboiler of  voor een aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet ondernemer zijn en het is noodzakelijk dat u een geldig KVK-nummer heeft.
 • Om de aanvraag in te dienen heeft u e-Herkenning nodig. Als u een particuliere commerciële verhuurder bent, kunt u de aanvraag indienen met uw DigiD.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Vragen of hulp nodig?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we helpen bij het verzorgen van de melding. Vul dan uw gegevens in op de contactpagina en wij nemen contact met u op.

Daarnaast zijn twee subsidieregelingen beschikbaar voor grootschalige duurzame energie projecten: de SDE++ en de SCE regelingen.

SDE++

Vanaf 10 september 2024 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) opnieuw opengesteld.

Wat is de SDE++?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Er is een openstellingsbudget van €11,5 miljard beschikbaar voor 2024. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Dit is een groot verschil met vorig jaar doordat er dit jaar een hoger openstellingsbudget beschikbaar is.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-) profit-instellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Gebruikmaken van de regeling

De technieken die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: Zon-PV, geothermie, hernieuwbaar gas uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie, restwarmte uit de industrie of CO2-afvang en gebruik in de glastuinbouw. De categorieën maatregelen waar subsidie voor wordt verleend zijn hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte (WKK), hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie. De nieuwe categorieën die zijn toegevoegd zijn: zonne-energie waar een kleine dak aanpassing voor nodig is, een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw. Ook voor technieken met een lagere netimpact worden  twee nieuwe categorieën opengesteld: de procesgeïntegreerde warmtepomp en thermische opslag voor hogetemperatuurwarmte.

Hekjes

Sinds afgelopen jaar zijn er ‘hekjes’ geïntroduceerd in de SDE-regeling. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimum bedrag voor een specifiek domein gereserveerd. Hierdoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod.

De hekjes bestaan uit drie domeinen: Lagetemperatuurwarmte (zoals geo- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals open industriële warmtepompen en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor de drie domeinen is ieder €1 miljard gereserveerd. Binnen (en buiten) de hekjes blijft het principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Voorwaarden

Kijk voor de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de SDE++ regeling op de website van de RvO.

Vragen of hulp nodig ?

Bij Altena Onderneemt Slim kunnen we helpen bij het verzorgen van de aanvraag. Vul dan uw gegevens in op de contactpagina en wij nemen contact met u op. Zorg er voor dat u zich tijdig meldt. Er moeten veel zaken voorafgaand aan de aanvraag zijn geregeld.

SCE

SCE is de afkorting van Stimuleringsregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze regeling is bedoeld voor VvE’s en energiecoöperaties om gezamenlijk energie op te wekken. Het betreft de opvolger van de z.g. ‘Postcoderoos’ of Regeling Verlaagd Tarief, vastgesteld door de RVO.

Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE’s gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Gebruikmaken van de regeling

VvE’s en energiecoöperaties kunnen gebruik maken van deze regeling.

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de RVO de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stellen zij per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Voorwaarden

Op de website van de RVO staan de uitgebreide voorwaarden beschreven en vindt u nog meer informatie, o.a. rekenvoorbeelden. De regeling geldt voor drie categorieën duurzame opwek: zon PV, wind en waterkracht.

Gebruikmaken van de regeling

De regeling wordt één keer per jaar opengesteld met daarbij een maximum bedrag aan subsidie dat beschikbaar is.  In 2023 is dit budget € 150.000.000. De inschrijving was open tot 2 november 2023 en is inmiddels gesloten.

SEBA

Wat is SEBA?

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfs Auto’s (SEBA) is bedoeld voor ondernemers die een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of hier een financial of operationeel lease contract voor afsluiten. Bij een operationeel leasecontract moet de subsidie worden verwerkt in het leasecontract. Als de auto wordt gekocht dan wordt de subsidie gegeven bij de aanschaf van de auto. Bij een leasecontract wordt de subsidie gedurende 60 maanden verrekend in het leasetarief.

Gebruikmaken van de regeling

SEBA Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto's afbeelding RvO
Bron: RvO

De regeling is bedoeld voor ondernemers. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor volledig emissieloze bedrijfsauto’s. De regeling is van toepassing op zowel elektrische auto’s en auto’s op waterstof. De regeling kent twee subsidietarieven: Het gaat uitsluitend om investeringen in nieuwe auto’s. Zowel private (bedrijven, verenigingen) als publieke (gemeenten, waterschappen) partijen kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Voorwaarden

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max. tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst.
 • De bedrijfsauto heeft bij een voertuigcategorie N1 een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) of verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.
 • Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder.
 • Tenslotte moet u de auto minimaal 3 jaar in uw bezit houden.

Zie voor de volledige voorwaarde de website van de RvO.

Aanvragen van de subsidie

Uitgebreide informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op de website van het RvO. Voor deze subsidie is per 9 oktober 2023 het budget op. Alle volledig ingediende en positief beoordeelde aanvragen tot en met 9 oktober 2023 krijgen subsidie. 

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens in via de contactpagina en wij nemen contact met u op. Zorg er voor dat u zich tijdig aanmeldt. Voor de subsidie geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. En op-is-op!

SVM

Let op: Budget voor 2023 gebruikt en looptijd verstreken.

Wat is de SVM?

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is bedoeld voor MKB-ondernemers die willen verduurzamen. Deze regeling is specifiek voor kleine ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben dat kleiner is dan 25.000 m3 gas en minder dan 50.000 kWh elektriciteit. De subsidie kan worden gebruikt voor het aanvragen van advies en voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen.

Gebruikmaken van de regeling

De regeling is bedoeld voor MKB-ondernemingen met minder dan 250 fte werknemers, een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen én die één of meer bedrijfspanden hebben of die huren. De subsidie is bestemd voor zowel advies door een gespecialiseerde adviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van het advies. U vraagt de subsidie voor beide onderdelen aan in één aanvraag. Per bedrijfspand kunt u een aanvraag indienen. De mogelijke subsidies bij het uitvoeren van de maatregelen vindt u elders op deze pagina.

Voorwaarden

 • U heeft het bedrijfsgebouw in eigendom of u huurt een bedrijfsgebouw of een gedeelte van een bedrijfsgebouw
 • Het jaarlijks energieverbruik per bedrijfspand is minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en minder dan 50.000 kWh elektriciteit;
 • Het bedrijfspand staat in Nederland
 • Het bedrijfspand is niet op een adres met alleen een woonbestemming
 • U vraagt per bedrijfspand maximaal 1 keer subsidie aan
 • Het gaat niet om kosten van advies op andere zaken
 • De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij uw bedrijf en zijn bedrijf moet zich bezig houden met energieadvies

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én de ondersteuning gezamenlijk bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Aanvragen van de subsidie

Uitgebreide informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op de website van het RvO. Voor het indienen van een aanvraag heeft u een e-Herkenning niveau 3 nodig.

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens in via het formulier op de contactpagina waarna wij contact met u opnemen. Zorg er voor dat u zich tijdig aanmeldt. Voor de subsidie geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. En op-is-op!

SLIM

⚠ Let op: Er is geen subsidie meer beschikbaar voor 2023.

Wat is de SLIM-subsidie?

De manier waarop we werken, verandert. Ook in het mkb. Voor een werkgever is het daarom heel belangrijk dat de werknemers en het bedrijf zich blijven ontwikkelen, en daarmee de wendbaarheid en kansen voor organisatie en personeel vergroten en toekomstbestendig maken. De overheid helpt hierbij met een subsidieregeling speciaal voor het mkb: de SLIM-regeling. SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen.

Blijven leren en ontwikkelen

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en zich ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw, horeca en recreatiesector lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de SLIM-regeling wil de overheid leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Door te investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van de medewerkers.

Subsidie voor 4 activiteiten

De subsidie is voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:

 1. Doorlichting van de onderneming
  Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om het bedrijf te laten doorlichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat het bedrijf direct aan de slag.
 2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers
  Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer om zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
 3. Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling
  Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool. Of de ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
 4. Derde leerweg
  Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken. Wil je meer weten over deze activiteiten? Bekijk de menukaart.

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor individuele MKB-ondernemingen. Bekijk welke criteria van toepassing zijn bij het aanvragen van de SLIM-subsidie op UitvoeringVanBeleidSZW.nl.

Aanvragen van de subsidie

Zo vraagt u een SLIM-subsidie aan voor uw bedrijf:

 1. Bepaal het doel. De Menukaart SLIM helpt hierbij.
 2. Bereid u voor. Er zijn enkele documenten die ingevuld moeten worden.
 3. Log in op: Uitvoering Van Beleid SZW.
 4. Registreer voor aanvraag SLIM-subsidie.
 5. Dien een volledige aanvraag in. Een onvolledige aanvraag belandt na de correcties achteraan in de rij.
 6. Wacht de behandeling van de aanvraag af. Na beoordeling (en eventuele loting) vindt er een inhoudelijke toetsing plaats.
 7. Binnen 18 weken ontvangt u bericht of de subsidie is toegekend of afgewezen. Na afloop van het project dient u binnen 22 weken de einddeclaratie bij Uitvoering Van Beleid in te dienen.

Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage

Wat is de Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage?

Rabobank helpt u als ondernemer graag meer op weg naar een Duurzamer Nederland.hier graag mee op weg. Zij stellen €50 miljoen ter beschikking om het MKB in Nederland te helpen verduurzamen en uw duurzame ambities te realiseren.

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die al minimaal drie jaar zakelijke klant zijn bij Rabobank.

Subsidiebedrag

U kunt eenmalig 12.5% op het factuurbedrag van uw duurzame investering terugvragen tot een maximum van €10.000.

Voor de voorwaarden kunt u kijken op: https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/duurzaamheid/bijdrage-rabobank

Aanvragen subsidie

U kunt de subsidie aanvragen op de website van Rabobank.

Let op: De regeling stopt per 31-12-2025 of wanneer de grens van €50 miljoen is bereikt.

De regeling gaat weer open op 3 juni 2024.

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid. Dit gaat om het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed. Het maximale bedrag dat je kunt ontvangen is € 1,5 miljoen.

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun gebouwen. Het gaat om het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed.

Voor meer informatie kunt u kijken op ons artikel over DUMAVA

Artikel DUMAVA

Vragen of hulp nodig?

Vul dan uw gegevens in via het formulier op de contactpagina waarna wij contact met u opnemen. Zorg er voor dat u zich tijdig aanmeldt. Voor de subsidie geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. En op-is-op!

Deze subsidie is open van 26 maart 2024 t/m 24 mei 2024.

Bent u ondernemer in de transportsector en denkt u erover na om te gaan investeren in een nieuwe elektrische vrachtwagen? Dan is de Aanschafsubsidie zero-emissie trucks misschien iets voor u.

Het doel van deze subsidie is om de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s te stimuleren en daarmee de uitstoot van CO2- en andere luchtverontreinigende stoffen te verminderen.

De subsidie kan oplopen tot bijna 30% van de aanschafprijs. Dit heeft een maximum van € 115.200. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld het type vrachtwagen en de grootte van uw onderneming.

Naast de subsidie is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) voor de investering. Beide regelingen kunnen naast elkaar worden toegepast. Laadinfra kan via de MIA met extra fiscaal voordeel worden aangeschaft.

Deze subsidie is open vanaf 5 maart 2024

Waarvoor kunt u subsidie vragen?

 • SSEB aanschaf: de aanschaf van emissie-loze bouwmachines.
 • SSEB retrofit: het ombouwen naar emissiearm of emissieloos van bestaande bouwwerktuigen en bouwvaartuigen.
 • SSEB innovatie (project experimentele ontwikkelingen): een project experimentele ontwikkeling om emissie-loze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen.
 • SSEB innovatie (haalbaarheidsstudie): een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarbij hoort.

Deze subsidie is open vanaf 22 april 2024 tot 1 februari 2025

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Energie-efficiëntie:
  U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gebruikt binnen (het productieproces van) uw onderneming.
 • Circulaire economie:
  U verwerkt afvalproducten opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het originele doel of een ander doel. Het originele doel van het product blijft gelijk.
 • Infrastructuurvoorzieningen : 
  Uw project richt zich op infrastructuur voor afvalwarmte en voor waterstof. 
 • Overige CO2-verlagende maatregelen:
  Uw investering moet leiden tot minder uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming. 

Eisen aan uw project

 • U moet het project voor eigen rekening en risico uitvoeren. De subsidie is daarom alleen voor individuele ondernemingen uit de industrie.
 • De kwaliteit van uw project is voldoende. 
 • U moet uw project binnen een periode van 3 jaar uitvoeren na de start van de activiteiten.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.
 • De hoogte van uw subsidie mag niet meer zijn dan € 80 per ton CO2-vermindering. Dit geldt voor de 15 jaar vanaf de ingebruikname van uw investering of voor de hele levensduur van het bedrijfsmiddel als deze korter is dan 15 jaar.